Laatste nieuws:

22 juni 2018 (De Stentor): https://www.destentor.nl/video/production/archeologisch-onderzoek-in-oldenzaal~vp41471

Dat Oldenzaal zich in de Middeleeuwen (ca. 500 tot 1500) ontwikkelde tot een belangrijke handelsstad en het kerkelijke centrum van Twente is bekend. Maar dat de stad al in de dertiende eeuw uit haar voegen barstte is voor de archeologen Hans Oude Rengerink en Thomas Spitzers een complete verrassing. Het tweetal komt tot deze conclusie na proefsleuvenonderzoek in een deel van de vroegere stadsgracht in de Tuin van Soer. De tuin vormt straks samen met de tuin van Palthe Huis en die van De Bombazijn een groene oase midden in de stad.

 

26 februari 2018. Laagland Archeologie heeft in opdracht van KlokGroep Bouw en Ontwikkeling BV een opgraving uitgevoerd in de middeleeuwse binnenstad van Arnhem. Bij het onderzoek aan de Beekstraat / Kromme Elleboogsteeg zijn muur- en vloerresten gevonden van stedelijke bebouwing vanaf ca. 1400 en grondsporen van een nederzetting uit de 11e-12e eeuw.

 foto arnhem

 

Van deze nederzetting zijn bij eerder onderzoek aan weerszijden van het plangebied ook al sporen gevonden, onder meer bij opgravingen in het Musiskwartier. Aan de Kromme Elleboogsteeg liggen deze sporen onder de grondwaterspiegel. De onderzoekslocatie ligt in een beekdal op de westoever van de voormalige Jansbeek, die sinds kort weer door de Arnhemse binnenstad loopt. Mogelijk is een stijging van de waterstand er de oorzaak van dat de bewoning ter plekke in, of kort na de late 12e eeuw afbreekt en het terrein bijna tweehonderd jaar onbewoond blijft binnen de stadswallen. Kort vóór of rond 1400 wordt het terrein bijna een meter opgehoogd en opnieuw bebouwd. Brandlagen wijzen erop dat de nieuwe bebouwing niet veel later getroffen is door brand, vermoedelijk bij een stadsbrand in 1419. Opmerkelijk is een kookpot van grijs aardewerk met onderin een tapgat, die in de bodem was ingegraven. Deze kan gediend hebben bij een ambachtelijke activiteit.

 

1 september 2017. Laagland Archeologie heeft een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op het toekomstige windmolenpark Goyerbrug te Houten. Op een van de windmolenlocaties op de Zouwse stroomgordel zijn enkele greppelsporen aangetoond en vondsten gedaan uit de IJzertijd/Romeinse tijd in kruislings gegraven proefsleuven.

 

24 augustus 2017: Vandaag heeft Laagland Archeologie zijn eerste geofysische onderzoek uitgevoerd te Luttenberg (Ov.). Met een grondradar hebben we 2 locaties in kaart gebracht op zoek naar een in 1770 gesloopte kapel en school en de Vrielinkhof een boerderij die in 1826 door storm is verwoest. Ter hoogte van twee oude grachten is gezocht naar een landhuis/kasteel op de Spiekerbeld.

 

19 juni 2017. Laagland Archeologie vindt sporen van vroege bewoning in Ootmarsum. Lees hier het artikel in Tubantia

 

9 juni 2017. Archeologen van Laagland Archeologie graven het oude weeshuis van Apeldoorn op! Zie het krantenartikel in De Stentor

 

30 mei 2017.

Laagland Archeologie gecertificeerd voor de BRL 4000 archeologie bedrijf

 

Deze week heeft Laagland Archeologie de procescertificaten ontvangen voor de BRL 4000. Vanaf nu worden onze projecten voor Inventariserend veldonderzoek (IVO) en Opgravingen uitgevoerd conform de BRL 4000 van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB).

Vanaf januari dit jaar hebben wij veel energie gestoken in het opzetten van een geheel nieuw Kwaliteits Management Systeem waarmee geborgd wordt dat de uitvoering van onze projecten geheel voldoet aan de eisen in de BRL 4000. Daarmee zijn onze opdrachtgevers verzekerd van archeologisch veldonderzoek dat aan alle Nederlandse kwaliteitseisen voldoet.

 

Uiteraard wordt dit door ons nog even goed gevierd!

 

16 februari 2017 - we zijn op zoek naar een excellente KNA-archeoloog. Kijk bij vacatures

 

7 februari 2017 - Archeologen van Laagland Archeologie op zoek naar de stadsmuur van Oldenzaal: Krantenartikel Tubantia

 

1 februari 2017 - Vanaf vandaag zijn onze gelederen versterkt met de komst van drs. Thomas Spitzers. Thomas is senior KNA-archeoloog en is gespecialiseerd in stadskernonderzoek en middeleeuwse archeologie. 


23 september 2016 - Laagland Archeologie heeft een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in een gebied met veel archeologische vindplaatsen (Veldhoven-Zilverakkers). We troffen daarbij verschillende karrensporen en mogelijke greppelsporen aan die we nog nader moeten dateren. Waarschijnlijk dateren deze sporen ergens uit de Late Middeleeuwen-Nieuwe tijd. Een goede documentering van de sporen is afdoende om een vervolgonderzoek en de daarmee extra bijkomende kosten voor de opdrachtgever af te wenden.

 

29 januari 2016 - Laagland Archeologie heeft het proefsleuvenonderzoek aan de Princeehof te Oirschot tot een goed einde gebracht. Ondanks dat er wat sporen uit de Nieuwe tijd en recentere tijd zijn aangetroffen, is de ondiepe ondergrond behoorlijk verstoord.

 

15 januari 2016 - Laagland Archeologie was betrokken bij een project ter vermindering van wateroverlast voor omwonenden van het Bargerveen. Voor dit project heeft Laagland Archeologie het geotechnisch onderzoek uitgevoerd d.m.v. boringen en proefputten om de diepte van de gliedelaag en de keileem onder het veen te bepalen.

 

31 december 2015 - Even de balans opgemaakt voor het eerste jaar. Laagland Archeologie heeft een goede start gemaakt met een aantal bureauonderzoeken, inventariserend veldonderzoek met verkennende boringen (Bennekom, Goudriaan) en ons eerste proefsleuvenonderzoek (Zaandijk).

 

12 november 2015 - Laagland Archeologie heeft een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd te Zaandijk. De locatie heeft verder archeologisch niets opgeleverd, maar dit was wel het eerste gravend onderzoek uitgevoerd door Laagland Archeologie.

 

1 juli 2015 - Archeologisch onderzoeksbureau - Nederland is een full-service archeologisch onderzoeksbureau rijker: na maanden van voorbereiding, overleg en vooral hard werk, heeft Laagland Archeologie VOF met ingang van 1 juli 2015 een opgravingsvergunning gekregen voor zowel prospectief booronderzoek als gravend onderzoek. Met deze opgravingsvergunning kunnen we u het volledige spectrum van archeologische diensten - van advies of directievoering tot een volledige opgraving - bieden.

 

januari 2015 - Onderduikershol. In de bossen bij Anloo ligt een onderduikershol uit de Tweede Wereldoorlog. Amateurarcheologen en - historici uit de omgeving hebben van de gemeente en provincie toestemming gekregen dit op te graven en te onderzoeken. Archeologen van Laagland archeologie helpen kostenloos mee met de wetenschappelijke en technische uitvoering en uitwerking van dit bijzondere project (zie Links).

Archeologisch onderzoek

Heeft u bouwplannen? Vaak zal uw gemeente u vragen om een rapport waaruit blijkt of er archeologische resten in de grond verwacht kunnen worden. De gemeente wil ook weten of de werkzaamheden deze resten aantasten. Zijn er archeologische resten aanwezig? Volgens de Nederlandse wet dient de bodemverstoorder ervoor te zorgen dat de archeologische resten (of de kennis over het verleden die daarin zit) behouden blijven. Laagland archeologie regelt het voor u.

 

Archeologisch onderzoeksbureau

Laagland archeologie is een archeologisch advies- en onderzoeksbureau. We leveren heldere, doordachte adviezen en praktische, kostenbesparende oplossingen waarmee zowel onze opdrachtgevers als de archeologie in de bodem gebaat zijn. Maatwerk, toegesneden op uw bouwplannen. Indien nodig voeren we zelf archeologisch onderzoek uit. Zonder poespas en altijd volgens de landelijke, provinciale en gemeentelijke normen en richtlijnen. Wat kunnen we voor u doen?

Laagland archeologie v.o.f.

 

www.laaglandarcheologie.nl

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Erwin Brouwer

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

06 - 51 95 35 53

 

Jeroen Wijnen

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

06 - 40 61 85 50

 

Hans Oude Rengerink

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

06 - 49 88 34 03

 

KvK - nr. 61800473

Bank: NL58 KNAB 0764 3020 19

 

Onze vestigingen:

Virulyweg 21F

7602 RG  Almelo

 

Ruysdaelbaan 106

5613 DL  Eindhoven