Archeologisch onderzoek

Een archeologisch onderzoek moet in sommige gevallen worden uitgevoerd om er zeker van te zijn dat er geen archeologische resten in de bodem bevinden. Laagland Archeologie is een archeologisch onderzoeksbureau dat heldere, doordachte adviezen en praktische, kostenbesparende oplossingen levert waarmee zowel onze opdrachtgevers als de archeologie in de bodem gebaat zijn.

blank

Hoe gaat archeologisch onderzoek in zijn werk?

Archeologisch onderzoek bestaat uit verschillende fases. Meestal blijft een onderzoek beperkt tot één of twee fasen (bureauonderzoek en verkennend booronderzoek). Soms is vervolgonderzoek nodig omdat er tijdens dit vooronderzoek sterke aanwijzingen zijn voor archeologische resten naar voren komen.

Wij lichtten de verschillende fases hieronder toe:

  • Archeologisch bureauonderzoek: een archeologisch bureauonderzoek is de eerste fase van ieder archeologisch onderzoek. We kijken naar bodemkundige en archeologische en historische bronnen en maken een inschatting van de mate waarin de bodem nog intact is. Bureauonderzoek wordt uitgevoerd volgens het KNA-protocol 4002.
  • Booronderzoek: archeologisch booronderzoek is een snelle en goedkope manier om vast te stellen hoe groot de kans is dat er nog archeologische resten in de grond kunnen zitten. Booronderzoek wordt vaak uitgevoerd als een verkennend booronderzoek in combinatie met een bureauonderzoek. Archeologisch booronderzoek wordt uitgevoerd volgens KNA-protocol 4003 Inventariserend Veldonderzoek.
  • Proefsleuven onderzoek: het doel van een proefsleuven onderzoek is archeologische vindplaatsen op te sporen. Meestal ontgraven we een oppervlakte van acht procent van het totale plangebied.
  • Opgraving: als er uit eerder onderzoek is gebleken dat er archeologische resten in de grond zitten, kan een opgraving noodzakelijk zijn. Bij het uitvoeren van gravend onderzoek maken we gebruik van een kraanmachine. De archeologische resten worden vernietigd maar ze worden gedocumenteerd waardoor de kennis bewaard blijft.

Wat zijn de kosten van archeologisch onderzoek?

De kosten van archeologisch onderzoek is lastig op voorhand te zeggen. Het hangt er namelijk sterk van af hoe groot het te onderzoeken gebied is, wat het bodemtype (zand/leem/veen/klei) is, hoe diep de mogelijke archeologische resten naar verwachting onder het maaiveld liggen, of en zo ja welke aanvullende eisen de gemeente stelt aan archeologisch onderzoek.

Er zijn helaas nagenoeg geen subsidieregelingen bij overheden waarmee er in de kosten tegemoet gekomen kan worden. Op basis van de wet- en regelgeving geldt het principe dat de verstoorder (initiatiefnemer) dient te betalen voor ontwikkelingen met graafwerk waarbij eventueel aanwezige of te verwachten archeologische waarden verstoord worden.

Wij informeren u graag over de kosten van een archeologisch onderzoek. Bij een eerste onderzoek, eventueel het vervolgonderzoek en voor het aanvragen van een offerte kunt u rechtstreeks of via de website een aanvraag indienen. Doorgaans leveren wij binnen vijf werkdagen een passende offerte.

blank
blank

Voor wie voeren wij een onderzoek uit?

Archeologisch onderzoek voeren wij vaak uit voor partijen waaraan het onderzoek wordt geëist voor een bouw-, aanleg-, sloop-, of ontgrondingsvergunning. In de Nederlandse wetgeving staat dat de verstoorder van de grond moet kunnen aantonen of hij of zij rekening heeft gehouden met eventuele archeologische waarden in het gebied. In het geval dat er onvoldoende bekend is van de archeologische waarde of verwachting, kan er voor een projectbesluit archeologisch onderzoek worden geëist.

Onze vaste klantenkring bestaat uit projectontwikkelaars, particulieren, agrarische bedrijven, architecten, bureaus voor planontwikkelingen en omgevingsvergunningen, bouw- en infrabedrijven, zonnepark ontwikkelaars, ingenieursbureau, provincies, gemeenten en waterschappen. Wilt u weten of wij archeologisch onderzoek voor u kunnen uitvoeren? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Wij voeren ook onderzoeken uit op locaties met bodemverontreiniging en saneringen en hebben ruime ervaring met werken onder saneringscondities. Onze mensen zijn medisch gekeurd voor werken in verontreinigde grond.

Archeologisch onderzoek door Laagland Archeologie

Voor archeologisch onderzoek schakelt u Laagland Archeologie in, wij veelzijdig, snel en flexibel, onafhankelijk en to the point. Wij zijn gecertificeerd voor SIKB BRL 4000, met procescertificaten BRL 4003 voor inventariserend veldonderzoek (IVO) en BRL 4004 voor opgravingen van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB). Wij zetten altijd sterk in op kwalitatief hoogwaardig onderzoek. Daarnaast realiseren wij ons dat opdrachtgevers on inschakelen om zo snel mogelijk de gemeentelijke paraaf te krijgen voor het onderdeel archeologie. Een gedegen uitgevoerd en gerapporteerd onderzoek leidt tot een snellere doorstroming bij de bevoegde overheden en het voorkomt verrassingen achteraf.

Neem contact op met Laagland Archeologie door ons te bellen, mailen of het contactformulier in te vullen. Wij beantwoorden graag uw vragen over archeologisch onderzoek.

blank