Archeologisch bureauonderzoek

Wat is een archeologisch bureauonderzoek?

Een archeologisch bureauonderzoek is meestal de eerste fase van elk archeologisch onderzoek. Aan de hand van beschikbare bronnen wordt een inschatting gemaakt hoe groot de kans is dat er archeologie in de grond zit. Een bureauonderzoek is erg belangrijk, vooral voor omvangrijke projecten. De kwaliteit van het bureauonderzoek is vaak bepalend voor de omvang en intensiteit van het vervolgonderzoek. Door een bureauonderzoek goed uit te voeren kan er vaak onderscheid worden gemaakt tussen gebieden waar zeer waarschijnlijk archeologie in de grond zit en gebieden waar die kans daarop heel klein is.

blank

Wat gebeurt er precies?

Daar kijken we altijd eerst naar. Waar en tot hoe diep wordt de bodem geroerd en wat kunnen de effecten op de archeologische vindplaatsen zijn? Vervolgens kijken we naar de te verwachten archeologische resten in en rond het plangebied. Daarvoor maken we gebruik van een groot aantal bronnen, waaronder bodemkundige- en archeologische kaarten en databases.

Ook kijken we naar bodemkundige en archeologische onderzoeken in de omgeving van het plangebied en maken we gebruik van historische-, hoogte- en ontgrondingskaarten. We focussen ons heel goed op eventuele bekende bodemverstoringen in het gebied. Als kan worden aangetoond dat de bodem al verstoord is, dan is vervolgonderzoek meestal niet meer aan de orde. Door het onderzoek krijgen we een verwachtingsmodel, dat aangeeft waar en welke archeologische resten zijn te verwachten en waar juist niet. Zo weet u ook waar u aan toe bent.

Wanneer en voor wie doen we onderzoek?

Wij doen vaak archeologisch onderzoek voor partijen waaraan een archeologisch onderzoek wordt geëist voor een bouw-, aanleg-, sloop- of ontgrondingsvergunning. In de huidige Nederlandse wetgeving staat namelijk dat de verstoorder van de grond moet kunnen aantonen dat hij of zij voldoende rekening heeft gehouden met eventuele archeologische waarden in het gebied. Wanneer de archeologische waarde of verwachting van het terrein nog onvoldoende bekend is, kan er ook voor een projectbesluit een archeologisch onderzoek worden geëist. Tot onze vaste klantenkring behoren projectontwikkelaars, architecten, bouwbedrijven, zonnepark-ontwikkelaars, gemeenten en waterschappen. Daarnaast voeren we veel  ad hoc projecten uit voor particulieren en bedrijven.

blank
blank

Uitzonderingen

Wanneer er over een terrein al veel bekend is, dan kan een bureauonderzoek soms ook worden overgeslagen. Maar een gemeente kan ook voorschrijven dat er een archeologisch veldonderzoek moet plaatsvinden. Dan gaat het meestal om een inventariserend veldonderzoek in de verkennende fase. Wij noemen dat zelf een verkennend booronderzoek.

Wanneer de geplande verstoring onder de door de gemeente vastgestelde vrijstellingsgrenzen blijft, is een archeologisch onderzoek niet vereist. Die grenzen verschillen wel per gemeente. Vaak blijkt dat voor een gebied dat in een zone ligt waarvoor een lage archeologische verwachting geldt een onderzoek niet wordt vereist.