Privacy

Laagland Archeologie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Laagland archeologie vof verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u (mogelijk) gebruikt maakt van onze diensten en/of wanneer u persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt. Met uw aanvraag of opdracht geeft u ons toestemming deze gegevens te verwerken.

We kunnen daarbij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • voor- en achternaam;
 • geslacht;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • IBAN/ BIC/Swift;

Verwerken we bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?
Laagland archeologie verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken we persoonsgegevens?

    • Verzenden van door u of via onze partners aangevraagde offerten;
    • Verzenden van onze rapportages conform de met u aangegane overeenkomst;
    • Contact met u te kunnen opnemen omtrent planning, wijzigingen, voorlopige resultaten;
    • Facturatie en boekhouding;
    • Wettelijke verplichtingen;
    • Verplichtingen inzake onze certificering.
    • Wij versturen geen algemene mailings, nieuwsbrieven of andere algemene e-mails of bestanden met een commercieel karakter.

Cookies of vergelijkbare technieken

 • Laagland archeologie gebruikt geen cookies of soortgelijke technieken.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

 • Persoonsgegevens die u opgeeft bij een offerteaanvraag of een opdracht blijven opgenomen in onze administratie. Indien u aangeeft dat deze gegevens verwijderd moeten worden zullen we hieraan gevolg geven. Wel zullen we uw gegevens bewaren tot het moment dat de overeenkomst is afgerond.
 • De volgende persoonsgegevens worden in onze rapportages verwerkt: naam opdrachtgever, adresgegevens opdrachtgever, contactpersoon van de opdrachtgever. Dit is een verplichting die voor alle gecertificeerde archeologische onderzoeksbureaus geldt. De rapporten worden mettertijd opgestuurd naar de Koninklijke Nederlandse Bibliotheek en provinciale archeologische depots, waar ze publiekelijk toegankelijk zijn. We kunnen ook rapporten van uitgevoerd onderzoek publiceren op onze site.
 • In sommige documenten (concreet: plan van aanpak, programma van eisen) zijn ook contactgegevens van de opdrachtgever vermeld ([algemeen] telefoonnummer, [algemeen] e-mailadres). Wederom is dit een algemene verplichting inzake onze certificering. Deze documenten worden alleen aan belanghebbenden afgegeven (opdrachtgever, gemeente, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed).
 • Persoonsgegevens die u verstrekt voor bijvoorbeeld het opvragen van een rapportage of algemene informatie verwijderen we na verzending.

Delen van persoonsgegevens met derden

 • Laagland Archeologie vof verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Voorbeelden van partijen waarmee we persoonsgegevens delen zijn onze accountant en onze internet provider.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of delen met derden
U heeft het recht om de persoonsgegevens die we van u verzameld hebben in te zien, te corrigeren, verwijderen of door te sturen. Daarnaast heeft u het recht uw eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en het recht op gegevens overdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van uw gegevens, of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@laaglandarcheologie.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, aanpassing of overdracht door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.

U kunt dit verzoek sturen naar info@laaglandarcheologie.nl. We zullen vervolgens zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 4 weken reageren op uw verzoek. U heeft de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

Beveiliging van persoonsgegevens vinden we belangrijk en we hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website is versleuteld met SSL, herkenbaar aan het webadres dat begint met “https”. Dit houdt in dat de gegevens tussen browser en server door middel van data encryptie worden versleuteld en door een server authenticatie (controle of de website waarmee men verbinding denkt te hebben inderdaad die website is.

Indien u van mening bent dat uw gegevens niet goed genoeg beveiligd zijn, of indien er aanwijzingen zijn voor misbruik, verzoeken wij u contact met ons op te nemen via info@laaglandarcheologie.nl